Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Statsforvalteren har for andre gang på kort tid satt ned foten for at Midt-Norsk Havbruk kan får etablere ny lokalitet i ytterdistriktet.

Nok et avslag for Midt-Norsk Havbruk

Tidligere i år fikk Midt-Norsk Havbruk nei til å starte oppdrettsanlegg ved Sklinna. Så søkte de om å starte opp i Kolvereidvågen, men på nytt kom det avslag fra Statsforvalteren i Trøndelag.

Næring · Publisert 14:30, 15 jun 2021

Statsforvalteren viser til at Indre Follafjord er lang og smal, med to grunne terskler, en ved Korsnesstrømmen og en ved Foldereid. Terskelen ved Korssnesstrømmen er 12 meter på det grunneste. Dette ytre bassenget bak terskelen er 191 meter på det dypeste punktet.

Terskelen ved Foldereid er 16 meter på det grunneste, og dette indre bassenget bak terskelen er 128 meter på det dypeste punktet.

– To terskler hindrer god vannutskifting, spesielt i det indre bassenget. Vi mener vi ikke har kunnskap om effektene ved en full produksjon, med de tillatelsene som allerede er gitt i Indre Follafjord. Med de biologiske verdiene som er registrert i fjorden, har vi lagt stor vekt på økosystemtilnærmingen og føre-var-prinsippet som skal hindre en irreversibel skade på dette naturmangfoldet, sier seksjonsleder Marit Lorvik ved klima og miljøavdelingen hos Statsforvalteren.

Kontoret har også lagt vekt på at Indre Follafjord som område må tåle belastningen av eksisterende anlegg også i år uten hyppige terskeloverskyllinger.

– Vi har i vårt avslag vurdert prinsippene i naturmangfoldloven § 8-12 og kommet fram til at Indre Follafjord er et risikoområde, hvor konsekvensene av å overskride bæreevnen til fjorden er for stor, til at det kan gis ytterlige tillatelser, sier Lorvik og avslår derfor søknaden fra Midt-Norsk Havbruk AS om tillatelse etter forurensningsloven for lokalitet Kolvereidvågen i Indre Follafjord

Historikk

Midt-Norsk Havbruk søkte i juni 2020 om en ny lokalitet ved Kolvereidvågen i Nærøysund kommune med en MTB på 3900 tonn.

De begrunnet søknaden med at de har behov for en ny lokalitet på grunn av selskapets økte biomasse, og opplyser at lokaliteten ligger i sone hvor de i dag kun har en lokalitet. MNH sier i søknadet at for å kunne planlegge og ha langsiktig drift som selvstendig selskap må de ha nok lokaliteter i alle soner.

Nærøysund kommune behandlet søknaden i november 2020, og skriver i sin uttalelse at søknaden er i tråd med gjeldende arealplan.

– Nærøysund kommune har i sin uttalelse vist til at det er knyttet usikkerhet rundt fjordens tåleevne, men er positive til søknaden fra Midt-Norsk Havbruk AS under forutsetning av at bæreevnen og den totale belastningen på Indre Follafjord, blir ivaretatt, sier Statsforvalteren og legger til at MNH endret søknaden med redusering av areal for lokaliteten samt plassering av fôrflåten.

Flere uttrykte skepsis

Interessegruppe for Kolvereidvågen og Indre Follafjord har sammen med fastboende i ormådet vært tydelig aktive med kritiske anmerkinger til søknaden.

Gyteområdet for annen fisk, at området er karltlagt som viktig friluftsområdet, endring i fjordmiøjøet og fjordens tåleevne er noen av argumentene som er brukt mot at det skal opprettes lokalitet i området.

Fiskeridirektoratet har i sin uttalelse skrevet at de samlet sett har vurdert lokalitet Kolvereidvågen til å ikke medføre noen vesentlig negativ effekt med tanke på arealbeslag og bruken av området for yrkesfiskere, men viser til mulig påvirkning på registrert gytefelt for torsk må vurderes særskilt ved en eventuell tillatelse.

Skuffet over avgjørelsen

Roger Eiternes, produksjonssjef hos Midt- Norsk Havbruk er skuffet over avgjørelsen.

– Regjeringen har sagt at havbruk skal være et satsingsområdet, men forvaltningen viser at de har et annet syn. Nå er det andre gang at vi får avslag, og det betyr at vi må fortsette å søke for å kunne utvikle bedriften videre og skape flere arbeidsplasser, sier Eiternes.

Han viser til at MNH dekker alle undersøkelser og kostnader knyttet til søkeprosessen.

– Vi har kun forholdt oss til de områdene som i planverket er avsatt til havbruksdrift, søkt i tråd med alt av regelverk og da er det klart at vi blir skuffet når nok et nei ligger på bordet. Men vi kan ikke annet enn ta avslaget til etterretning å starte arbeidet med å finne frem til nye steder å søke på. Vi vil vokse videre, og vi ønsker å gjøre det her i ytterdistriktet. På den måten skaper vi nye arbeidsplasser lokalt.

Midt-Norsk Havbruk sier til lokalavisa at de ikke har tatt endelig stilling til hvordan de agere på avslaget.

– Vi har kun forholdt oss til de områdene som i planverket er avsatt til havbruksdrift, søkt i tråd med alt av regelverk og da er det klart at vi blir skuffet når nok et nei ligger på bordet, sier produksjonssjef Roger Eiternes hos Midt-Norsk Havbruk.

Åpner brannstasjonene

Helg fredag 11:14
På fremsiden nå
Kjentfolk

Jubilanter 24. - 30. september

Kjentfolk torsdag 16:51

Humanistiske konfirmanter i helga

Kjentfolk torsdag 16:46
Rett fra levra

Vi har alle et ansvar!

Kommentar onsdag 13:09
Smånytt

Braveheart

Notis fredag 14:25