Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Hva er ditt alternativ Torun Herje?

Kenneth Brandsås, Energidirektør i NTE

Ytring · Publisert 23:18, 14 mar 2020

Torunn Herje gir klar beskjed, under overskriften Med åpne øyne, om at hun er kritisk til at NTE vurderer å realisere konsesjonen myndighetene har gitt oss for å bygge videre på Ytre Vikna. Hun spør blant annet om hvordan NTE kan trosse «fagekspertisens krystallklare anmodninger» med henvisning til blant annet Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Riksantikvaren (RA) sine uttalelser i forbindelse med konsesjonsarbeidet i 2001. Mitt svar er at den ansvarlige statlige myndigheten, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), etter å ha vurdert alle uttalelser, fordeler, ulemper og kvaliteten på Ytre Vikna-prosjektet ga grønt lys for utbygging. Denne gangen var altså konklusjonen at prosjektet var bra og samfunnsnytten god. For mange andre både vann- og vindkraftprosjekter vendes tommelen ned fordi ulempene, som inngrep i naturen, er for store og fordelene, som økt produksjon av fornybar energi, for små.

Det som er sentralt er at ulike hensyn veies mot hverandre før konsesjon tildeles. Et annet eksempel på en slik helhetsvurdering henviser Herje til selv når hun argumenterer for at vindparker betyr lite for lokalsamfunns økonomiske utvikling. Hun bruker professor Øivind Anti Nilsen ved Handelshøyskolen i Bergen som sannhetsvitne på følgende måte: «Konklusjonen er klar: Installasjonene har ikke hatt statistisk signifikant effekt på verdiskapingen, målt som bruttoprodukt eller personlig inntekt». La meg legge til at NTE, sammen med lokalt næringsliv, kommunen og andre vil prioritere ressurser fram mot en evt. investeringsbeslutning på å legge til rette for lokal verdiskaping. Det må være et mål å gjøre professorens ord til skamme, og ny tenkning og ny teknologi åpner for slike muligheter lokalt.

Det mest interessante er likevel at professor Øyvind Anti Nilsen, gjennom en helhetsvurdering, i samme artikkel som Herje bruker til å argumentere mot vindkraft, argumenterer for vindkraftutbygging. Nilsen sier blant annet følgende i artikkelen: «Spørsmålet er hvordan vi skal dekke et stadig økende strømbehov. Skal vi brenne mer gass? Bygge ut mer vannkraft? Importerer vi mer kraft utenfra, er det kanskje skaffet fra atomkraft eller et kullkraftverk fra Polen..». Han sier videre at vindmølleparker innebærer langt mindre inngrep i naturen enn vannkraftverk og «ønsker kommende generasjoner å ta ned vindmøllene, så kan det gjøres. Det er ingen permanent ødeleggelse av naturen. Det er en reversibel installasjon. Hvis vi vil være med på det grønne skiftet, mener Nilsen, er vind det eneste virkelig gode alternativet, ved siden av vannkraft». Professorens helhetlige vurderinger og holdninger i artikkelen Herje henviser til, demonstrerer noe av kjernen i diskusjonen om utbygging av fornybar energi og Herje burde vært åpen om dette.

Torunn Herje peker på støy som en av utfordringene med en vindpark. Det er vi enig med henne i, og derfor er dette noe vi vil legge stor vekt på i arbeidet fremover. Vi vet at mye kan gjøres f.eks. gjennom optimal plassering av turbinene og tiltak på de enkelte eiendommer som berøres. Dette vil vi i tiden fremover se konkret på, sammen med de som kommer til å bli berørt. Men når Herje sier at et område dobbelt så stort som konsesjonsområdet blir ubeboelig, så blir det urimelig. Om vi skulle legge denne forståelsen til grunn, ville store deler av norske byer og flere strekninger langs norske veger også være ubeboelig.

Det Herje ikke snakker om er hva vi skal gjøre for å møte klimakrisen. Å fortsette som før, med om lag 50% fossil energibruk, har uakseptable konsekvenser. Vi må satse på elektrifisering, energieffektivisering, skogplanting og andre tiltak som reduserer klimagassutslippene. Det krever opprusting av vannkraftverkverk, utvikling av nullutslippsboliger og solenergi, satsing på hydrogenproduksjon m.m. Hele samfunnet skal omstilles. Og det det innebærer også en klok utbygging av gode vindkraftprosjekter!

Inviterer til tre folkemøter

Nyheter tirsdag 09:57

Sterk vind gir fergetrøbbel

Nyheter tirsdag 08:02