Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Kampen om de "usynlige" uerstattelige verdier i ei lita bygd

av Gunnhild Gutvik

Ytring · Publisert 09:13, 4 mar 2021

I kommunestyresak PS2/21 om kommunal behandling av søknad om ny akvakulturlokalitet Skjåskjæret – SinkabegHansen AS, ble det flertall i kommunestyremøte for å legge anlegget på Skjåskjæret.

Dette resultatet er jeg selvsagt, som politiker i Bindal kommunestyre, lojal i forhold til.

Jeg var en av mindretallet som stemte imot dette forslaget om å legge anlegget på Skjåskjæret, og jeg kom med et forslag om å utsette behandlingen slik at det kunne fremforhandles et alternativt område for dette anlegget. Dette forslaget falt jo, som dere vet.

Nå må det sies at jeg er selvsagt ikke imot oppdrettsanlegg og akvakultur! Men jeg er sterkt imot at det legges på Skjåskjæret. Jeg blir mer og mer sikker på at det er uheldig å legge enda et anlegg i Kjellafjorden hvor det blant annet er gyteområde for den utrydningstruede torsken. I tillegg drives det rekefiske der.

Som lokalpolitiker, skal man selvsagt være lojal og bevisst på sine roller, men man skal og ivareta ombudsrollen som og skal være et bindeledd til innbyggerne og det kan være ulike måter å ivareta denne kontakten på. Vi har selvsagt også en styringsrolle som handler om de folkevalgtes lederskap, styring og kontroll når det gjelder oppgaveløsning.

I tillegg har vi dette med presedens. Bindal kommunestyre har sagt ja til mange akvakulturanlegg nært land, men hvor mange av dem ligger midt opp i et område hvor det fiskes hele året og er like ved et rekefiskeområde? Pluss at Bindals eneste fiskemottak ligger ved Kjellafjorden?

Når det gjelder rekefisket som ligger i det aktuelle området blir det berørt. Da det ikke vil være mulig og tråle i en vesentlig del av rekefeltet, som kystsoneplanen , blant annet, er satt til å ivareta.

Det er heller ikke gjort noe feil i den forstand at dette er i samsvar med gjeldene planer som for eksempel kystsoneplanen , men det pekes på flere uheldige aspekter:

Området er i kystsoneplanen avsatt til "Bruk av vern av sjø og vassdrag" og i slike fellesområder kan det tillates etablering av akvakultur , dersom det ikke foreligger særlige grunner for å avslå søknaden .

Kanskje er noe av dette særlig grunn nok ?

Avstanden fra omsøkte lokalitet "Skjåskjæret" til eksisterende lokalitet "Heggvika" er om lag 1.300 m . Denne avstanden er dermed mye kortere enn det som anbefales fra Mattilsynet som anbefales som minimums avstand mellom lokaliteter. Dette er imidlertid en utfordring som Mattilsynet må se på, men er viktige argument i det totale bildet.

Det vises dessuten til uttalelse fra Naturvernforbundets avdeling Nordland som blant annet sier : "Kysttorsken som nå er rødlistet og utrydningstruet , har gytefelt i Kjellafjorden og i henhold til Naturmangfoldloven har Bindal kommune ansvar for å verne denne arten."

To rekefelter ligger og kloss til den omsøkte lokaliteten og det foregår helårsfiske i fjorden på alle vanlige arter for kystfisket.

Her ligger og Bindals eneste fiskemottak. Her landes det i overkant av 100 tonn fisk årlig. Bindal kommune har poengtert at det er viktig at det legges til rette for at kommunen skal ha yrkesaktive fiskere, og Kjella fiskemottak har nylig fått penger fra Nordland Fylkeskommune for å rehabilitere kaia.

Konklusjon fra naturvernforbundet i Nordland er at de fraråder så sterkt de kan at Bindal kommune godkjenner lokalitet Skjåskjæret i Kjellafjorden .

I kommunens reguleringsplan er området regulert som FFFNA (Fiske, ferdsel, friluftsliv, naturopplevelser og akvakultur). Her er det akvakulturen som det er tatt mest hensyn til, selv om det sies at det skal tas hensyn til eksisterende næring.

Jeg mener at mye er sagt og enda mye mer kunne vært sagt. Det må jo bety masse for Kjella området og forhåpentligvis også for hele Bindal kommune, når ei hel bygd engasjerer seg . Dette handler om noen verdier som ikke alle er så forskningsbaserte på grunn av målbare verdier, men likevel viktige verdier for bolyst og bli lyst.

Vi er så heldige i Kjella området hvor vi har snudd en ellers negativ utvikling i positiv retning med en del tilflytting av unge mennesker med barn og forhåpentligvis flere som kommer etter. Dessuten er Otervika og området omkring en naturperle med masse turister og hytter omkring. For mange anlegg for nært land vil være uheldig i så måte .

I mange titalls generasjoner har kystfisket sørget for bosetting og virksomhet i Kjellafjorden . En virksomhet som er basert på kunnskap som er arvet fra generasjon til generasjon, noe som ikke kan bevises i form av en forskningsrapport. Dersom det blir så liten plass til denne virksomheten og en bunn med blant annet mye slam og tauverk og anker, blir fiskeriet borte.

Dermed har vi mistet en næring og en identitet som gjør bygda vår og kysten vår rik om ikke på penger, men på kultur og arbeidsplasser for de det gjelder. Ei levende bygd er viktig for hele kommunen!

Som sagt bemerker undertegnede at det ikke er tvil om at oppdrettsnæringa har skapt mye positivt i kommunen og rundt omkring i distriktet i form av arbeidsplasser. Jeg poengterer igjen at jeg ikke er imot oppdrettsnæringa, men at det er den svært uheldige plasseringen det dreier seg om!

Mitt ønske og håp er at kystfisket og akvakultur skal kunne eksistere side ved side, og at lokalitet "Skjåskjæret" og flere oppdrettsanlegg i Kjellafjorden, bør legges lengre ut.

Det er nødvendig med en tidlig dialog mellompartene hvor alle hensyn må kunne gå an å imøtekomme!

En hilsen og et hjertesukk med et ekstra hjerte for bygda og som selv er av fiskerslekt!

Kanskje med litt for mange roller hvor man noen ganger møter seg selv i døra ... men noen ganger kan det føles riktig å følge hjerte sitt!

Høytflyvende sykkeltur?

Nyheter søndag 13:30

Ett år med nye hobbyer

Helg søndag 07:15