Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Mer vekst i Nærøysund

Ytring · Publisert 15:00, 9 jul 2019

Vekstkraften i Nærøysund kommune er et viktig konkurransefortrinn for Trøndelag. De verdiene som skapes langs kysten av Trøndelag med Namdalskysten, vil være en avgjørende faktor for fortsatt vekst og utvikling av Midt – Norge.

Hvordan skal disse konkurransefortrinnene utnyttes best mulig slik at de kommer hele Namdalen og Trøndelag til gode?

Nærøysund kommune blir landets største havbrukskommune, og sammen med Hitra-Frøya blir Trøndelag landets største havbruksmiljø. Gjennom et lokalt eierskap har hele regionen et enestående engasjement å spille på i utviklingen av gode og attraktive lokalsamfunn. I dette samspillet har vi uante muligheter til fortsatt vekst, forutsatt bærekraftig naturforvaltning, aktiv tilrettelegging, satsning på forsking- og utvikling, samt tilgang på kompetanse.

Trøndelag er også en betydelig landbruksregion og Nærøysund blir fylkets tredje største melkekommune. Landbruksnæringen har gjennom sin tradisjonsrike virksomhet i distriktene bidratt til å sikre bosetting og infrastruktur, som igjen har gjort lokalsamfunnene tilgjengelige med folk, ressurser og kunnskap slik at andre næringer har kunnet komme etter.

Vekstpotensialet krevet et betydelig samspill på tvers av kommuner, regioner og mellom næringsliv og fylkeskommunen. Vi må evne å utnytte det handlingsrommet vi har skapt i fellesskap for å optimalt utnytte konkurransefortrinnene i Trøndelag. Vi må satse på å dra større veksel på forsknings- og utdanningsmiljøene i Trøndelag og forsterke attraktiviteten vår.

Forsknings- og utdanningsmiljøene i Trøndelag gir oss nødvendig kompetanse til å fremme ny teknologi og innovasjonskraft. Våre utdanningsinstitusjoner har avgjørende betydning for å sikre regionen god kompetanse og muligheten for rekruttering. Styrking av forskningsmiljøene er viktig for å kunne realisere ambisjonene om bærekraftig og miljøretta utvikling og teknologi, der næringslivet og det offentlige her må ta sin del å utfordringen som kreves av oss i arbeidet i klimakrisen og bidra aktivt til det grønne skiftet. Strukturen til Nord universitet er avgjørende for å opprettholde et lokalt utdanningstilbud. Som lokale samfunnsutviklere må vi som fylkespolitikere sørge for at de lokale videregående skolene har et fagtilbud som svarer opp næringslivets behov og at disse gis handlingsrom til å være viktige samarbeidspartnere for forsknings- og utviklingsmiljøene i Trøndelag.

Strategisk næringsplan for Ytre Namdal har målsetninger som har gitt regionen en ambisjon om at vi skal ha 1000 nye arbeidsplasser innen 2025. Folketallet øker, men det øker for sakte i forhold til å nå denne ambisjonen, selv om stadig flere flytter heim. Undersøkelser blant ungdom i Ytre Namdal viser at vel 87% ønsker å flytte heim etter endt utdanning. Dette gir oss et viktig potensiale å arbeide etter, men samtidig en sterk forpliktelse til å sørge for at regionen framstår attraktiv som en bo- og bli-lystregion.

I dette arbeidet er det viktig å ikke forsterke et omdømme om at her ute går det så godt at vi er oss selv nok. Vi må være åpne for å stille oss følgende spørsmål hele tiden; - er vi

inkluderende og framoverlente nok til å invitere nye innbyggere og bidra til at de vil bo og etablere seg her? Lokalt har vi selv et ansvar, men også Fylkeskommunen har en sentral utviklerrolle.

Trøndelag fylkeskommune må støtte opp om de fagmiljøene vi har i regionene og i Nærøysund slik som Ytre Namdal videregående og fagskole, Val FoU, InnovArena og Sikkerhetssenteret. For næringsliv og bosetting er infrastruktur avgjørende. Gode og framtidsretta veiløsninger må på plass med Lakseveg Nord som prioritert veistrekning. Kysthavnalliansens arbeid for frakt av gods på sjø på støttes, attraktive kollektivtilbud i hele Trøndelag utvikles og fortsatt satsning på utbygging av mobil- og fibernettet.

Nærøysund har mye å bidra med i framtidens Trøndelag og regionen må fortsatt kreve seg. Fylkeskommunen må evne å se regionens potensial og vekstkraften som regionen representerer. Nærøysunds betydelige bidrag og fylkeskommunens pådriverrolle er viktig for Trøndelag.

Namdalen som region har de siste årene samlet seg som en felles og sterk region, som evner å være et felles talerør i viktige saker for regionen og Trøndelag. Trøndelag har i Namdalen et viktig verktøy og en samarbeidspart som vil kunne bidra med kunnskap, engasjement og innsatsvilje i et stort Trøndelag.

Som Senterpartiets medlem i fylkestinget og valgkandidat for kommende periode vil jeg sørge for at Nærøysund og Namdalen blir hørt.

Av Steinar Aspli, fylkestingskandidat for Trøndelag SP

Hvor ble politikerne av?

Mandag 16.09.2019 hadde LHL Nærøy og LHL Vikna besøk av Mads Gilbert, for å holde allmøte om blant annet responstiden for ambulansene. Mads Gilbert er en flink lege og... onsdag 17:37

Hallutbyggingen i Ytre Namdal er utilfredsstillende

Hallplanene som legges fram nå tilfredstiller ikke dagens krav. Og jeg undres veldig over behovsprøvingen i denne saken. Det legges faktisk opp til flere tilbud om flere... tirsdag 14:41

Nærøysund kommune som arbeidsgiver

Med sine 1000 ansatte blir kommunen den klart største arbeidsplassen i Nærøysund kommune. Dette forplikter oss politikere som arbeidsgiver. Skal vi skape den beste velferden, må... fredag 11:58

Fritidsaktiviteter for barn og (nesten)unge er mer enn bare idrett!

Selv om jeg nå nettopp har passert 30 så regner jeg meg selv som ung. Jeg var tidligere aktiv i både fotball og håndball, noe som har gitt meg mye glede, kameratskap og følelsen... torsdag 22:49

Psykisk helse - eldreomsorg

Barn trenger trygghet, støtte og omsorg. Eldre trenger trygghet, støtte og omsorg. Alle vil ha det trygt og godt helt fra vi blir født og til vi ligger på livets slutt. Alle har... torsdag 07:12

Hvorfor er valget viktig for deg?

Vil du at Amund Hellesø skal bli ordfører i Nærøysund og Terje Sørvik skal bli vår representant på fylkestinget? Da må du stemme Arbeiderpartiet i kommune- og fylkestingsvalget.... onsdag 10:00