Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Fiskeri & havbruk

Midt-Norges viktigste sjøfuglkoloni i fare!

Naturvernforbundet i Trøndelag går i mot å plassere et stort oppdrettsanlegg bare 500 meter fra Sklinna verneområde.

Ytring · Publisert 08:19, 25 mai 2020

Naturvernforbundet mener dispensasjonen som er gitt Midt Norsk Havbruk for et anlegg ved Storbrakkan i Leka kommune strider mot formålet med opprettelsen av Sklinna som verneområde samt innlemmelsen i Ramsarområde. Anleggsvirksomhet i et område tett opp til disse viktige verneverdiene må unngås.

Anlegget ved lokaliteten Storbrakkan vil legge beslag på over 100 000m². Vern av området ble vedtatt i 2003 og behovet for vern er på ingen måte redusert siden da.

Midt-Norges viktigste sjøfuglkoloni

I vernebestemmelsene kommer det klart fram at all vegetasjon på land og i vann er fredet mot all form for skade og ødeleggelse, samt at det ikke må iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som for eksempel etablering av oppdrettsanlegg.

Sklinna er den eneste sjøfuglkolonien mellom Runde og Røst med et komplett utvalg av de vanlige artene knyttet til fuglefjell, og er således Midt-Norges viktigste sjøfuglkoloni. Øygruppen er ikke bare en viktig hekkelokalitet for sjøfugl om sommeren, men har også stor verdi for fuglene om vinteren. Som i andre fuglekolonier langs Norskekysten viser også de fleste sjøfuglene på Sklinna bestandsnedgang

Sklinna huser en av verdens største toppskarv-kolonier med 25 – 50 % av den europeiske bestanden. Toppskarv er definert som ansvarsart i Norge. Toppskarven henter sin mat hovedsakelig innen fire km fra kolonien i de grunne områdene rundt Sklinna, og at de foretrekker områder med tareskog. Storskarv-bestanden langs Trøndelagskysten er grovt sett halvert i perioden 1986-2017. Skarv og andre fugler på Sklinna bruker dermed et langt større område enn det avsatte verneområdet til næringssøk.

Skarv vil også kunne tiltrekkes åpne anlegg med påfølgende ønske om å skyte sjøfugl. Midt-Norsk Havbruk har ved flere anledninger søkt fellingstillatelse på skarv tross at den samlede belastningen på arten er stor.

Tareskog med stor betydning

Sjøfuglene er nært knyttet til forekomsten av de svært produktive tareskogene, som dessuten er viktige leveområder for småfisk, samt er oppvekstområder for sei og kysttorsk.. Langs norskekysten mot Skagerrak er 80 % av taren forsvunnet de siste 20 årene. Krepsdyr, børstemark og bløtdyr viser seg å være spesielt tallrike i frisk tareskog.

I løpet av en produksjonsperiode slippes ut rundt 137 tonn nitrogen og rundt 17 tonn fosfor i tillegg en betydelig spillfôr-mengde. Effektene av avfallsprodukter fra lakseoppdrett og tareøkosystem er dårlig belyst, og bekymringer har lenge vært reist vedrørende den potensielt negative påvirkningen på havskogene.

Beslag av areal gir alvorlige følger

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) har gjennom to publikasjoner vist at beslag av areal er de mest alvorlige følgene ved etablering av akvakultur. Dette gjør at fuglene gjennom forstyrrelser fortrenges fra sine optimale leveområder enten disse er for næringssøk, myting, hekking eller hvile.

En oppføring av oppdrettsanlegg kun 500 m unna vernegrensen på Sklinna vil med overveiende sannsynlighet føre til ytterligere dårligere hekkesuksess for mange arter da de fortrenges til å søke føde lengre unna kolonien.

Ønskene om ekspansjon i næringen må ikke gå på bekostning av den kvalitetssikringen som planverket skal sørge for, eller på andre måter legge opp til forringelse av viktige naturverdier.

Manglende konsekvensutredning

Sklinna naturreservat står i en særstilling når det kommer til naturverdier av nasjonal og internasjonal forvaltningsinteresse. Dette skjerper kravet til en grundig og forsvarlig saksgang. I 2011 uttalte daværende Miljøverndepartementet at “jo mer verdifullt naturmangfold som berøres, desto grundigere må saken vurderes etter loven”. Ved bruk av naturmangfoldloven må veilederen følges. Fylkesmannen har også en veiledningsplikt og rolle i riktig bruk av naturmangfoldloven.

Naturvernforbundet kan heller ikke se at det foreligger en konsekvensutredning for dispensasjon fra arealplanens bestemmelser i Plan- og bygningsloven.

Forvaltningsloven setter krav om at et forvaltningsorgan (her kommunen) skal «påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes». Jo mer alvorlig saken er, desto større krav stilles til saksforberedelsen. Videre står det at “kravet til kunnskapsgunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet”. Dette ser heller ikke ut til å være oppfylt..

Hele den dokumenterte påklagen av vedtaket, sendt inn av Naturvernforbundet i Trøndelag kan leses her: https://naturvernforbundet.no/getfile.php/13153870-1587108432/Fylkeslag%20Sør-Trøndelag/20-04-16_Oppdrettsanlegg%20Storbrakan-%20høringsuttalelse%20fra%20Naturvernforbundet%20i%20Trøndelag.pdf

Norgesferien i år ble bare stress

Av Terje Kilen torsdag 09:52

Jøa-bru med sideåpning?

Torgeir Strøm, fylkestingspolitiker fra Jøa Gunn Ågot Leite, leder i Jøa veg- og brulag tirsdag 10:53

Nav jeg er ikke kriminell

Nav jeg er ikke kriminell Folk som sitter i kø på NAV-kontoret er ikke kriminelle. De er bare i en vanskelig situasjon i livet sitt akkurat nå, ellers hadde de jo ikke sittet der.... mandag 10:46

Hva hadde «Roald Amundsen» sagt?

Dette blir styggere og styggere - 41 er så langt smittet på hurtigruteskipet «Roald Amundsen», 36 smittede ansatte har filippinsk bakgrunn. Hurtigruten visste om potensiell smitte... tirsdag 10:31

De små gleder i en lokalpolitikers liv

Jeg er vel langt ifra den eneste lokalpolitikeren som enkelte ganger lurer litt på egne retningsvalg. Det blir mange lange kvelder, endeløse møter og bunker med saksdokumenter som... mandag 09:38

Vindkraft seiler under et tvilsomt klimaflagg

Vi er alle enige om at vannkraft er langt mere effektivt enn vindkraft på land, vannkraft er som vindkraft, fornybar, ren og den forurenser ikke. Ikke noe land har denne Gudegaven... søndag 20:42
Smånytt
Notis Send svaret på «Hvor er dette?» til oss enten på SMS eller e-post.SMS: Skriv YTKONK ditt svar, ditt navn og adresse og send svaret til nummer 2470 (kr 5,-). E-post:... torsdag 14:15

Nytt selskap på Ottersøy

Notis Det er registrert et nytt selskap i ytterdistriktet hos Brønnøysundregistrene siste uke. Aktør / AS skal drive med siendomsutvikling og utleie av eiendom. Selskapet har avsatt... onsdag 13:36