Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Fiskeri & havbruk

Midt-Norges viktigste sjøfuglkoloni i fare!

Naturvernforbundet i Trøndelag går i mot å plassere et stort oppdrettsanlegg bare 500 meter fra Sklinna verneområde.

Ytring · Publisert 08:19, 25 mai 2020

Naturvernforbundet mener dispensasjonen som er gitt Midt Norsk Havbruk for et anlegg ved Storbrakkan i Leka kommune strider mot formålet med opprettelsen av Sklinna som verneområde samt innlemmelsen i Ramsarområde. Anleggsvirksomhet i et område tett opp til disse viktige verneverdiene må unngås.

Anlegget ved lokaliteten Storbrakkan vil legge beslag på over 100 000m². Vern av området ble vedtatt i 2003 og behovet for vern er på ingen måte redusert siden da.

Midt-Norges viktigste sjøfuglkoloni

I vernebestemmelsene kommer det klart fram at all vegetasjon på land og i vann er fredet mot all form for skade og ødeleggelse, samt at det ikke må iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som for eksempel etablering av oppdrettsanlegg.

Sklinna er den eneste sjøfuglkolonien mellom Runde og Røst med et komplett utvalg av de vanlige artene knyttet til fuglefjell, og er således Midt-Norges viktigste sjøfuglkoloni. Øygruppen er ikke bare en viktig hekkelokalitet for sjøfugl om sommeren, men har også stor verdi for fuglene om vinteren. Som i andre fuglekolonier langs Norskekysten viser også de fleste sjøfuglene på Sklinna bestandsnedgang

Sklinna huser en av verdens største toppskarv-kolonier med 25 – 50 % av den europeiske bestanden. Toppskarv er definert som ansvarsart i Norge. Toppskarven henter sin mat hovedsakelig innen fire km fra kolonien i de grunne områdene rundt Sklinna, og at de foretrekker områder med tareskog. Storskarv-bestanden langs Trøndelagskysten er grovt sett halvert i perioden 1986-2017. Skarv og andre fugler på Sklinna bruker dermed et langt større område enn det avsatte verneområdet til næringssøk.

Skarv vil også kunne tiltrekkes åpne anlegg med påfølgende ønske om å skyte sjøfugl. Midt-Norsk Havbruk har ved flere anledninger søkt fellingstillatelse på skarv tross at den samlede belastningen på arten er stor.

Tareskog med stor betydning

Sjøfuglene er nært knyttet til forekomsten av de svært produktive tareskogene, som dessuten er viktige leveområder for småfisk, samt er oppvekstområder for sei og kysttorsk.. Langs norskekysten mot Skagerrak er 80 % av taren forsvunnet de siste 20 årene. Krepsdyr, børstemark og bløtdyr viser seg å være spesielt tallrike i frisk tareskog.

I løpet av en produksjonsperiode slippes ut rundt 137 tonn nitrogen og rundt 17 tonn fosfor i tillegg en betydelig spillfôr-mengde. Effektene av avfallsprodukter fra lakseoppdrett og tareøkosystem er dårlig belyst, og bekymringer har lenge vært reist vedrørende den potensielt negative påvirkningen på havskogene.

Beslag av areal gir alvorlige følger

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) har gjennom to publikasjoner vist at beslag av areal er de mest alvorlige følgene ved etablering av akvakultur. Dette gjør at fuglene gjennom forstyrrelser fortrenges fra sine optimale leveområder enten disse er for næringssøk, myting, hekking eller hvile.

En oppføring av oppdrettsanlegg kun 500 m unna vernegrensen på Sklinna vil med overveiende sannsynlighet føre til ytterligere dårligere hekkesuksess for mange arter da de fortrenges til å søke føde lengre unna kolonien.

Ønskene om ekspansjon i næringen må ikke gå på bekostning av den kvalitetssikringen som planverket skal sørge for, eller på andre måter legge opp til forringelse av viktige naturverdier.

Manglende konsekvensutredning

Sklinna naturreservat står i en særstilling når det kommer til naturverdier av nasjonal og internasjonal forvaltningsinteresse. Dette skjerper kravet til en grundig og forsvarlig saksgang. I 2011 uttalte daværende Miljøverndepartementet at “jo mer verdifullt naturmangfold som berøres, desto grundigere må saken vurderes etter loven”. Ved bruk av naturmangfoldloven må veilederen følges. Fylkesmannen har også en veiledningsplikt og rolle i riktig bruk av naturmangfoldloven.

Naturvernforbundet kan heller ikke se at det foreligger en konsekvensutredning for dispensasjon fra arealplanens bestemmelser i Plan- og bygningsloven.

Forvaltningsloven setter krav om at et forvaltningsorgan (her kommunen) skal «påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes». Jo mer alvorlig saken er, desto større krav stilles til saksforberedelsen. Videre står det at “kravet til kunnskapsgunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet”. Dette ser heller ikke ut til å være oppfylt..

Hele den dokumenterte påklagen av vedtaket, sendt inn av Naturvernforbundet i Trøndelag kan leses her: https://naturvernforbundet.no/getfile.php/13153870-1587108432/Fylkeslag%20Sør-Trøndelag/20-04-16_Oppdrettsanlegg%20Storbrakan-%20høringsuttalelse%20fra%20Naturvernforbundet%20i%20Trøndelag.pdf

Ros til vårt livsviktige akuttilbud i Namsos

av Øystein Tømmervik, Nærøysund onsdag 14:52

Nå er det nok, Erna

Som ordførere er vi svært bevisste på alltid å framsnakke egne kommuner og egen region – og vi vil alltid forholde oss til de rammene vi har – og søke å få til så gode tjenester... torsdag 17:40

Det naudsynte mellomleddet

Fungerer lokaldemokratiet best om vi fjernar mellomledda mellom kommunen, folket og dei folkevalde? Eg tvilar sterkt. torsdag 17:27

Jeg vet du er sliten, det er jeg også

av Terje Settenøy onsdag 21:13

Hvordan har du det – sånn egentlig?

Harald Dean Pedagog og foredragsholder Stine Sofies Stiftelse søndag 11:04

Bedre inntekt til havbrukskommunene med FrP

I disse dager rulles det ut millioner til havbrukskommunene fra Havbruksfondet til Trønderske kystkommuner, det som er verdt og merke seg i den forbindelsen er at det gjennom... tirsdag 00:01
Smånytt

Inspirasjonssamling i kirka

Notis Lørdag inviteres det til inspirasjonssamling i Rørvik kirke med blant annet visninger fra den digitale Trosopplæringskonferansen. Det blir også informasjon om bruk av kirka til... tirsdag 14:32

Torleif Flosand med utstilling

Notis – I forbindelse med vrimmelfestivalen, har vi vært så heldige å få Torleif Flosand til å stille opp med salgsutstilling i Norveg. Han stilte også ut bilder på høsten i fjor, der... mandag 18:52