Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt

ytringen.no

Fiskeri & havbruk

Pårørende, helsevesenets viktigste medspillere

Svein Kåre Johansen, Miljøpartiet de grønne, Nærøysund

Ytring · Publisert 10:52, 23 sep 2020

22 september, markerte vi Pårørendedagen landet over!

Pårørendedagen handler om å markere og hedre den viktige innsatsen pårørende gjør i samfunnet, og bidra til at deres behov blir møtt av kommunen og på helseinstitusjonene. Rundt 800 000 pårørende legger ned 110 000 årsverk hvert år – det bør anerkjennes!

I 2017 fikk Helsedirektoratet laget en nasjonal veileder for involvering av, og støtte til, pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten. Veilederen tar for seg pårørendes rettigheter og helsetjenestens plikter og gir anbefalinger om god praksis, uavhengig av diagnose. Jeg håper at Nærøysund kommune bruker denne veilederen aktivt for å , informere, involvere og støtte pårørende i kommunen.

Pårørende er ofte pasientens eller brukerens viktigste støtte og ønsker i de fleste situasjoner å være en ressurs for pasienten eller brukeren. Pårørende kjenner pasienten eller brukeren godt, og har erfaring med hva som kan bidra til å hjelpe. Mange pårørende utøver betydelige ansvars- og omsorgsoppgaver overfor sine nærmeste og utgjør på denne måten en sentral del av kommunens totale omsorgsressurs.

Å gi omsorg og støtte til andre har mange positive sider. Det kan oppleves tilfredsstillende å hjelpe sine nærmeste. Omsorgsarbeid kan også gi større nærhet til den som mottar omsorgen. Det kan gi mestringsfølelse og opplevelse av mening. Det å være pårørende kan imidlertid føre med seg mange utfordringer og dilemmaer. Pårørende kan være utsatt for isolasjon, stress, belastning og egen helsesvikt, som depresjon og utmattelsessymptomer.

Pårørende har ulike og situasjonsbestemte roller. Pårørende kan være kunnskapskilde, omsorgsgiver, en del av pasientens eller brukerens nærmiljø og/eller representant for ham eller henne. Pårørende kan også være i en situasjon der de har behov for egen omsorg. Hvordan pårørende skal eller kan involveres avhenger blant annet av hvilken rolle de har i en gitt behandlings og omsorgssituasjon. Jo sykere pasienten er, desto viktigere er det at pårørende involveres og informeres.

Ledelsen i helse- og omsorgstjenestene i kommunen har ansvar for at myndighetskravene i veilederen følges opp. Hvordan står det til med bruken av veilederen i Nærøysund nå i 2020, tre år etter at veilederen ble laget? Opplæring av ansatte, utvikling av interne prosedyrer, rutiner og verktøy, organisering, forbedret samarbeid og utvikling av nye tilbud til pårørende bør nå være satt i gang i dette viktige saksfeltet.

Jeg vil bruke Pårørendedagen til å sterkt oppfordre Nærøysund kommune om å innarbeide gode rutiner for informasjon, involvering og oppfølging av pårørende av de som mottar omsorg fra kommunens helseinstitusjoner. Et godt og tett samarbeid mellom helsevesenet og pårørende er et svært viktig element i helsevesenet i kommunen. Det kan gi dobbel helsegevinst ved at pårørende ikke slites ut og påføres egne sykdommer og traumer i en ellers vanskelig situasjon.

Krav om miljøplan ved alle naturinngrep

av Rakel Trondal og Torgeir Strøm, fylkestingsrepresentanter for SV i Trøndelag torsdag 21:56

Ros til vårt livsviktige akuttilbud i Namsos

av Øystein Tømmervik, Nærøysund onsdag 14:52

Nå er det nok, Erna

Som ordførere er vi svært bevisste på alltid å framsnakke egne kommuner og egen region – og vi vil alltid forholde oss til de rammene vi har – og søke å få til så gode tjenester... torsdag 17:40

Det naudsynte mellomleddet

Fungerer lokaldemokratiet best om vi fjernar mellomledda mellom kommunen, folket og dei folkevalde? Eg tvilar sterkt. torsdag 17:27

Jeg vet du er sliten, det er jeg også

av Terje Settenøy onsdag 21:13

Hvordan har du det – sånn egentlig?

Harald Dean Pedagog og foredragsholder Stine Sofies Stiftelse søndag 11:04